ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ

Προοίμιο

Ο διαδικτυακός τόπος www.personaltrainers.gr (εφεξής “Ιστοσελίδα”) τελούν υπό τη διαχείριση του Διονύσιου Φέξη, διεύθυνση επικοινωνίας: dionisisfexis@gmail.com (εφεξής “Διαχειριστής”).

Η χρήση της Ιστοσελίδας υπόκειται στους παρόντες Όρους Χρήσης, όπως εκάστοτε ισχύουν, οι οποίοι αποτελούν και τη συμφωνία μεταξύ του Διαχειριστή και κάθε προσώπου που εγγράφεται στην Ιστοσελίδα (εφεξής “Χρήστης”).

Η εγγραφή σας ως Χρήστη στην Ιστοσελίδα προϋποθέτει την ανεπιφύλακτη αποδοχή εκ μέρους σας των Όρων Χρήσης, όπως εκάστοτε ισχύουν. Για το λόγο αυτό, παρακαλούμε όπως διαβάσετε προσεκτικά τους παρόντες Όρους Χρήσης και προβείτε σε εγγραφή, μόνο εφόσον τους αποδέχεσθε πλήρως.

Τροποποίηση των Όρων Χρήσης

Οι παρόντες Όροι Χρήσης δύνανται να αναθεωρούνται περιστασιακά κατά την απόλυτη διακριτική μας ευχέρεια και χωρίς προειδοποίηση. Σε περίπτωση αναθεώρησης των Όρων Χρήσης θα αναρτάται σχετική ειδοποίηση στην Iστοσελίδα, όπου θα αναφέρεται η τελευταία ημερομηνία αναθεώρησής τους.

Η συνέχιση χρήσης της Ιστοσελίδας από τον Χρήστη μετά από μία τέτοια ανακοίνωση υποδηλώνει την ανεπιφύλακτη αποδοχή των τροποποιήσεων. Ο Χρήστης υποχρεούται περιοδικά να ελέγχει τους Όρους Χρήσης, ώστε να ενημερώνεται για το περιεχόμενό τους και είναι αποκλειστικά υπεύθυνος για την ενημέρωσή του αυτή.

Εγγραφή Χρήστη – Προστασία Λογαριασμού

Εφόσον επιθυμείτε να εγγραφείτε στις υπηρεσίες της Ιστοσελίδας, συμφωνείτε να παρέχετε αληθείς και ακριβείς πληροφορίες σχετικά με τα στοιχεία που σας ζητάμε στη σχετική φόρμα εγγραφής σας στην Ιστοσελίδα και να διατηρείτε επικαιροποιημένα τα εν λόγω στοιχεία σας σε περίπτωση τυχόν μεταβολής τους. Ρητώς επισημαίνεται ότι δεν επιτρέπεται να παριστάνετε κάποιον τρίτο ή να δημιουργείτε λογαριασμούς για τρίτα πρόσωπα, παρά μόνο αν έχετε τη ρητή άδειά τους.

Οι Χρήστες οφείλουν να μην κοινοποιούν σε τρίτους τον κωδικό πρόσβασής τους και να λαμβάνουν τα κατάλληλα μέτρα προστασίας του λογαριασμού τους έναντι της μη εξουσιοδοτημένης πρόσβασης/χρήσης του λογαριασμού τους.

Οι Χρήστες φέρουν την αποκλειστική ευθύνη για όλες τις πράξεις που διενεργούνται υπό τον προσωπικό κωδικό πρόσβασης, το όνομα χρήστη και εν γένει το λογαριασμό τους (user account), οφείλουν δε να μας γνωστοποιούν άμεσα οποιοδήποτε γεγονός μη εξουσιοδοτημένης πρόσβασης/χρήσης του λογαριασμού τους και εν γένει οποιοδήποτε συμβάν ή επικείμενο κίνδυνο παραβίασης ασφαλείας του λογαριασμού τους.

Ουδεμία ευθύνη φέρουμε για οποιαδήποτε τυχόν ζημία υποστεί ο Χρήστης σε περίπτωση μη τήρησης των ανωτέρω υποχρεώσεών του.

Χρήση της Ιστοσελίδας από Ανηλίκους

Η προστασία της ασφάλειας και της ιδιωτικής ζωής των ανηλίκων είναι πολύ σημαντική για εμάς. Δεν κάνουμε αποδεκτά αιτήματα προς εγγραφή, τα οποία έχουν υποβληθεί από άτομα που δεν έχουν συμπληρώσει το 15ο έτος της ηλικίας τους. Με την εγγραφή σας στην Ιστοσελίδα, επιβεβαιώνετε ότι είστε τουλάχιστον 15 ετών. Σε κάθε περίπτωση, ωστόσο, εάν διαπιστώσουμε ότι καθ’ ό χρόνο χρησιμοποιείτε την Ιστοσελίδα δεν έχετε συμπληρώσει το 15ο έτος της ηλικίας σας και ότι τα στοιχεία που μας δηλώσατε κατά την εγγραφή σας είναι ανακριβή, κατά παράβαση των παρόντων όρων Χρήσης, διατηρούμε το δικαίωμα να αναστείλουμε προσωρινά ή να απενεργοποιήσουμε οριστικά την πρόσβαση στο λογαριασμό σας, αζημίως και χωρίς καμία ευθύνη.

Προσωπικά Δεδομένα – Πολιτική Απορρήτου

Η παροχή των υπηρεσιών μας απαιτεί τη συλλογή και επεξεργασία των πληροφοριών των Χρηστών. Για τη συλλογή και επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων και την προστασία του απορρήτου, παρακαλούμε να ανατρέξετε στην Πολιτική Απορρήτου της Ιστοσελίδας, η οποία αποτελεί αναπόσπαστο μέρος των παρόντων Όρων Χρήσης.

Δικαιώματα Διανοητικής Ιδιοκτησίας του Διαχειριστή

Η Ιστοσελίδα, το λογισμικό τους, η σύνθεση του περιεχομένου τους και η διάταξη των στοιχείων τους, το υλικό τους, ήτοι ενδεικτικά και όχι περιοριστικά, κείμενα, γραφικά, εικόνες, φωτογραφίες, σχέδια, video, ήχοι, εκτός των ρητά αναφερόμενων εξαιρέσεων (βλ. κατωτέρω αναφορικά με τα δικαιώματα διανοητικής ιδιοκτησίας των Χρηστών), η εμπορική επωνυμία, τα σήματα, το λογότυπο, το domain name και τα λοιπά διακριτικά στοιχεία της Ιστοσελίδας και της Εφαρμογής αποτελούν πνευματική και βιομηχανική ιδιοκτησία του Διαχειριστή και προστατεύεται από τις σχετικές διατάξεις του ελληνικού, ενωσιακού και διεθνούς δικαίου. Δια της εγγραφής στην Ιστοσελίδα μέσω της δημιουργίας λογαριασμού, δεν παρέχεται στο Χρήστη οποιοδήποτε δικαίωμα επί της Ιστοσελίδας, παρά μόνο η εξουσία χρήσης του λογαριασμού του, σύμφωνα με τους παρόντες Όρους Χρήσης (βλ. κατωτέρω).

Ρητώς επιφυλασσόμεθα διά των παρόντων Όρων Χρήσης για κάθε δικαίωμά μας διανοητικής ιδιοκτησίας επί της Ιστοσελίδας, ενδεικτικά δε και όχι περιοριστικά, για δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας, δικαιώματα βιομηχανικής ιδιοκτησίας επί σημάτων, domain names, επωνυμίες, διακριτικά γνωρίσματα κλπ.

Παραχώρηση Άδειας Χρήσης Λογισμικού – Περιορισμοί χρήσης

Υπό την προϋπόθεση ότι ο Χρήστης συμμορφώνεται με τους Όρους Χρήσης και με την Πολιτική Aπορρήτου, αποκτά μία προσωπική, παγκοσμίου εμβέλειας, άνευ υποχρέωσης καταβολής δικαιωμάτων (royalties), μη εκχωρητέα και μη αποκλειστική άδεια χρήσης του λογισμικού, προκειμένου να έχει πρόσβαση και εν γένει να χρησιμοποιεί αυτό για το σκοπό που ορίζεται στους παρόντες Όρους Χρήσης.

Ο Χρήστης απαγορεύεται να αντιγράψει, τροποποιήσει ή δημιουργήσει παράγωγο έργο του πηγαίου κώδικα (source code), να προβεί σε αποσυμπίληση (reverse engineer), ανακατασκευή (decompile) αυτού ή κατά άλλο τρόπο να αποπειραθεί να αποσπάσει τον πηγαίο κώδικα του λογισμικού. Επιπλέον, ο Χρήστης απαγορεύεται να μεταβιβάσει ή εκχωρήσει τα δικαιώματά του χρήσης του λογισμικού ή να παραχωρήσει υπο-άδεια χρήσης αυτών. Περαιτέρω, ο Χρήστης απαγορεύεται να πλαισιώσει την Ιστοσελίδα με άλλη ιστοσελίδα, να εισάγει την Ιστοσελίδα ως σύνδεσμο για απευθείας πρόσβαση από άλλο ιστότοπο σε εσωτερικές πληροφορίες του και να αντιγράψει την τοποθεσία της Ιστοσελίδας σε άλλο διακομιστή με τη δημιουργία ειδώλου.

Ευθύνη του Διαχειριστή ως προς το περιεχόμενο

Η Ιστοσελίδα χρησιμοποιείται “ως έχει”, υποκείμενη σε τροποποιήσεις εκ μέρους μας, χωρίς τη δυνατότητα τροποποιήσεων ή άλλων παρεμβάσεων από τους Χρήστες.

Καταβάλλουμε κάθε δυνατή προσπάθεια να διατηρούμε τη χρήση της Ιστοσελίδας ασφαλή. Σε κάθε περίπτωση, όμως, οι Χρήστες αναγνωρίζουν και αποδέχονται ότι ενδέχεται να μην είμαστε σε θέση να ασκήσουμε σε κάθε στιγμή πλήρη έλεγχο του συνόλου του περιεχομένου και της ασφάλειας της Ιστοσελίδας.

Σύνδεσμοι προς άλλες τοποθεσίες

Η Ιστοσελίδα μπορεί να περιέχει συνδέσμους προς διαδικτυακούς τόπους που ανήκουν ή λειτουργούν υπό την επίβλεψη τρίτων. Οι σύνδεσμοι αυτοί παρέχονται μόνο για τη διευκόλυνση του Χρήστη. Δεν ελέγχουμε και δεν είμαστε υπεύθυνοι για την λειτουργία, το περιεχόμενό, τις πολιτικές απόρρητου που ακολουθούν διαδικτυακοί τόποι τρίτων ή την ασφάλεια αυτών. Ενδεικτικά, ουδεμία ευθύνη φέρουμε εάν οι διαδικτυακοί τόποι τρίτων:

Παραβιάζουν τα δικαιώματα τρίτου.

Δεν είναι ασφαλείς ή είναι ανακριβείς, ημιτελείς ή παραπλανητικοί.

Εμπεριέχουν ιούς ή άλλα προγράμματα καταστροφικής φύσεως.

Δεν ενστερνιζόμεθα το περιεχόμενο ή τα προϊόντα ή τις υπηρεσίες που προσφέρονται στους τόπους αυτούς και ουδεμία σύνδεση έχουμε με τους διαχειριστές των τόπων αυτών. Όπου η Ιστοσελίδα ή/και η Εφαρμογή παραπέμπει μέσω συνδέσμων ή hyperlinks σε άλλες ιστοσελίδες, οι ιδιοκτήτες ή/ και διαχειριστές των σελίδων αυτών φέρουν την πλήρη (αστική και ποινική) ευθύνη για την ασφάλεια, το σύννομο και την εγκυρότητα του περιεχομένου των ιστοσελίδων τους, αποκλειόμενης κάθε ευθύνης μας, όπως ενδεικτικά της ευθύνης για παραβίαση δικαιωμάτων πνευματικής και βιομηχανικής ιδιοκτησίας. Εάν ο Χρήστης συνδεθεί με αυτές τις τοποθεσίες, φέρει ο ίδιος αποκλειστικά τον κίνδυνο για τη σύνδεση και την πρόσβαση αυτή, χωρίς καμία δική μας εμπλοκή.

Διεθνής Πρόσβαση

Η πρόσβαση στην Ιστοσελίδα είναι δυνατή από όλο τον κόσμο. Η λειτουργία της Ιστοσελίδας υπόκειται στο ελληνικό δίκαιο. Με την επιφύλαξη των οριζομένων στους παρόντες Όρους Χρήσης σχετικά με την ευθύνη του Διαχειριστή για το περιεχόμενο, ο Διαχειριστής δεν εγγυάται και δεν φέρει καμία ευθύνη σχετικά με το εάν η Ιστοσελίδα, το περιεχόμενο που αναφέρεται σε αυτές και οι παρεχόμενες υπηρεσίες είναι νόμιμες σε χώρες εκτός Ελλάδας. Εάν ο χρήστης αποκτά πρόσβαση στην Ιστοσελίδα από τοποθεσία εκτός Ελλάδας, είναι αποκλειστικά υπεύθυνος για τη συμμόρφωσή του με τους τοπικούς νόμους.

Διαθεσιμότητα & Ομαλή Λειτουργία

Καταβάλλουμε κάθε εύλογη προσπάθεια για τη συντήρηση και τη διαθεσιμότητα της Ιστοσελίδας. Οι Χρήστες, ωστόσο, αναγνωρίζουν ότι το διαδίκτυο είναι ένα μη ασφαλές μέσο και ότι η διαθεσιμότητα των διαδικτυακών τόπων μπορεί να επηρεάζεται από τον εξοπλισμό των χρηστών, από άλλα δίκτυα επικοινωνιών, από τις υπηρεσίες παροχής σύνδεσης στο διαδίκτυο, το μεγάλο αριθμό ατόμων που προσπαθούν να κάνουν χρήση της Ιστοσελίδας ή/και της Εφαρμογής ταυτόχρονα ή από άλλες αιτίες. Για τους λόγους αυτούς οι Χρήστες συμφωνούν ότι δεν θα φέρουμε καμία ευθύνη για τη διακοπή λειτουργίας ή τη μη ομαλή λειτουργία της Ιστοσελίδας.

Οι Χρήστες συμφωνούν και αποδέχονται ότι διατηρούμε το δικαίωμα να τροποποιούμε ή/ και να διακόπτουμε προσωρινά ή μόνιμα τη λειτουργία του συνόλου ή τμήματος του της Ιστοσελίδας με ή/και χωρίς προειδοποίηση προς τους Χρήστες, για λόγους συντήρησης ή αναβάθμισης ή για οποιονδήποτε λόγο, χωρίς καμία ευθύνη έναντι των Χρηστών. Ουδεμία ευθύνη φέρει ο Διαχειριστής για οποιουδήποτε είδους ζημία οφειλόμενη στη διακοπή λειτουργίας ή στη μη ομαλή λειτουργία της Ιστοσελίδας ή την αδυναμία πρόσβασης των Χρηστών σε αυτές, την παύση λειτουργίας του συνόλου ή τμημάτων αυτών, την καθυστέρηση, τη μη παράδοση, διακοπή ή κακή ποιότητα λήψης των υπηρεσιών τους ή την απώλεια του περιεχομένου τους ή την ύπαρξη κάθε είδους λαθών, ενώ, δεν εγγυώμεθα ότι η Ιστοσελίδα θα είναι συμβατή με τη συσκευή, το υλικό και το λογισμικό του κάθε Χρήστη.

Ασφάλεια

Αν και καταβάλλουμε κάθε δυνατή προσπάθεια, ώστε να προστατευθεί η Ιστοσελίδα από ψηφιακούς ιούς ή/και οποιουδήποτε άλλου είδους βλαβερά ή καταστροφικά αρχεία (ή προγράμματα) σχεδιασμένα να παρεμβληθούν, καταστρέψουν ή περιορίσουν τη λειτουργία οποιουδήποτε λογισμικού ή τηλεπικοινωνιακού εξοπλισμού, δεν μπορούμε να εγγυηθούμε ότι η Ιστοσελίδα δεν θα προσβληθεί ποτέ από τέτοια στοιχεία. Συνεπώς η ακεραιότητα και διαφύλαξη των λογισμικών συστημάτων και του εξοπλισμού κάθε Χρήστη εναπόκειται στη δική του επιμέλεια, εμείς δεν θα φέρουμε καμία ευθύνη σε περίπτωση προσβολής του ηλεκτρονικού εξοπλισμού (software και hardware) των Χρηστών από ιούς και άλλα βλαβερά αρχεία.

Υποχρεώσεις των Χρηστών

Οι Χρήστες αποδέχονται και συμφωνούν ότι θα κάνουν σύννομη χρήση της Ιστοσελίδας.

Παραβίαση των Όρων Χρήσης – Ευθύνη προς αποζημίωση – Αναστολή λειτουργίας ή Απενεργοποίηση λογαριασμού

Σε κάθε περίπτωση παραβίασης των παρόντων Όρων χρήσης εκ μέρους Χρήστη, διατηρούμε το δικαίωμα να αναστείλουμε προσωρινά ή να απενεργοποιήσουμε οριστικά την πρόσβαση στο λογαριασμό του, αζημίως και χωρίς καμία ευθύνη.

Πέραν δε και ανεξαρτήτως των ανωτέρω, επιφυλασσόμεθα να προσφύγουμε των αρμοδίων Δικαστηρίων και Διοικητικών Αρχών για την προάσπιση των συμφερόντων μας, καθώς για την αποκατάσταση κάθε τυχόν ζημίας υποστούμε εκ των ενεργειών/συμπεριφοράς του υπαιτίου Χρήστη. Η μη ενάσκηση εκ μέρους μας των δικαιωμάτων μας, που απορρέουν από τους παρόντες Όρους Χρήσης δεν συνεπάγεται παραίτησή μας από τα δικαιώματά μας αυτά.

Εφαρμοστέο δίκαιο και λοιποί όροι

Οι παρόντες Όροι Χρήσης και κάθε τροποποίησή τους διέπονται από το Ελληνικό Δίκαιο.

Εάν για οποιονδήποτε λόγο κριθεί από αρμόδιο δικαστήριο ότι κάποιος από τους παρόντες Όρους Χρήσης είναι άκυρος και δεν μπορεί να εφαρμοστεί, η εγκυρότητα και ισχύς των υπολοίπων όρων δε θα επηρεάζεται ούτε θα θίγεται.

Ρητώς συμφωνείται ότι η τυπωμένη έκδοση της Ιστοσελίδας, των Όρων Χρήσης, καθώς και οποιαδήποτε αλληλογραφία σε ηλεκτρονική μορφή συνιστά αποδεικτικό μέσο ενώπιον των Δικαστικών ή Διοικητικών αρχών.

Ρητώς συμφωνείται ότι για οποιαδήποτε διαφορά που τυχόν προκύπτει από τους παρόντες Όρους Χρήσης και την εν γένει χρήση της Ιστοσελίδας, αποκλειστικώς αρμόδια ορίζονται τα Δικαστήρια της Αθήνας.

Επικοινωνία

Για κάθε απορία ή διευκρίνιση σχετική με την Ιστοσελίδα, αλλά και για κάθε θέμα που σχετίζεται με τη χρήση της, οι Χρήστες μπορούν να απευθύνονται στον Διαχειριστή, στην ηλεκτρονική διεύθυνση personaltrainerscontact@gmail.com

Ημερομηνία Ισχύος 17/07/2021